Artikel 1. Definities

 1. FlexLease Company gevestigd te Zwaag is intermediair op het gebied van zakelijke lease, private lease, shortlease, bedrijfswagen lease verhuur en of financieringscontracten voor personen en bedrijfswagens en alle overige diensten.
 2. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon of personen vennootschap in de zin van artikel 6:231 sub C BW.
 3. Overeenkomst: De contractuele verhouding tussen opdrachtgever en FlexLease Company op basis waarvan FlexLease Company goederen en of diensten levert, waaronder het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden en het geven van advies.
 4. De opdracht: De opdracht tot het leveren van een dienst of goed of plaatsen van een bestelling daartoe bij een autoverhuur- of leasemaatschappij.
 5. Advies: Op basis van wensen van de opdrachtgever adviseert FlexLease Company in wagenpark keuze, totale autokosten en algemene voorwaarden van leasemaatschappijen.
 6. Order: Opdracht tot het plaatsen van de order bij FlexLease Company of een daartoe door haar aangewezen autoverhuur- of leasemaatschappij op basis van het gegeven advies.
 7. Partijen: Opdrachtgever en FlexLease Company gezamenlijk.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen opdrachtgever en FlexLease Company (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de periode voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Indien 1 of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. In voorkomend geval is FlexLease Company gerechtigd de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door een bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechten is toegestaan.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Advies en offertes

 1. FlexLease Company brengt op advies van de opdrachtgever een advies uit. Dit is vrijblijvend en heeft tenzij hieruit een order volgt geen juridische betekenis.
 2. Elke offerte van FlexLease Company is vrijblijvend en onder de voorwaarden “zolang de voorraad strekt”. FlexLease Company is niet verplicht een acceptatie van de offerte of bestelling te aanvaarden.
 3. Kennelijke (type) fouten of vergissingen in offertes of op de website van FlexLease Company of andere leasemaatschappijen binden FlexLease Company niet.
 4. Aan een offerte welke gebaseerd is op de door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. FlexLease Company zorgt ervoor dat op de offerte duidelijk staat aangegeven of de bedragen inclusief btw of exclusief btw vermeld staan.
 6. Aanbiedingen op de website of in e-mail (nieuwsbrief) zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid, druk- en of typefouten. Alle genoemde prijzen, standaard uitvoeringen, mogelijke opties en of accessoires, leverbare diensten op de website of offerte zijn indicatief en kunnen afwijken.

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen partijen eerst dan tot stand nadat FlexLease Company een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden FlexLease Company slechts, indien deze door FlexLease Company schriftelijk zijn bevestigd en opdrachtgever daartegen niet schriftelijk protest heeft aangetekend.
 4. Voor overeenkomst, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Overeenkomst wordt pas definitief wanneer opdrachtgever is getoetst op kredietwaardigheid en wordt geaccepteerd door de gekozen leasemaatschappij.
 6. Indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst deze geheel of gedeeltelijk besluit te annuleren, is FlexLease Company bevoegd alle werkzaamheden, waaronder bestede uren die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, als mede alle kosten die hieraan zijn verbonden, aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever stemt er mee in dat FlexLease Company de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zal laten uitvoeren zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is hierbij uitgesloten.
 8. FlexLease Company voert haar dienstverlening onafhankelijk uit, naar best inzicht en vermogen. FlexLease Company verplicht zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat zich na het sluiten van een overeenkomst een voor de opdrachtgever geschikter aanbod voordoet, ook al kon dat aanbod bij FlexLease Company bekend zijn bij de uitvoering van haar dienstverlening.
 9. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de order heeft geplaats en de mantelovereenkomst en het contract heeft ondertekend gelden de voorwaarden van de betreffende autoverhuur- of leasemaatschappij.

 

Artikel 5. Facturatie, betalingstermijn en bezwaar

 1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door FlexLease Company aan te geven wijze.
 2. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in rekening worden gebracht tegen een nader overeengekomen uurtarief dan zal de vergoeding telkens per maand over de voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels) rente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelte van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten) gerechtelijke kosten welke FlexLease Company maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 75 euro (zegge: vijfenzeventig euro). Voor consumenten bedraagt dit percentage 5% met een minimum van 40 euro (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door FlexLease Company gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is FlexLease Company bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten zolang FlexLease Company geen volledige betaling heeft ontvangen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van FlexLease Company en de verplichtingen van opdrachtgever jegens FlexLease Company onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van de open gevallen rente en tot slot van de lopende rente en opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. FlexLease Company is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FlexLease Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FlexLease Company toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. FlexLease Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en / of gederfde winst, gemiste besparingen, productverlies, waardevermindering van producten en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien FlexLease Company aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld. FlexLease Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FlexLease Company is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. De aansprakelijkheid van FlexLease Company jegens opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de door FlexLease Company afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van FlexLease Company jegens opdrachtgever uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal de vergoeding die FlexLease Company voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.
 6. Bij het inschakelen door FlexLease Company van derden en bij het gebruik door FlexLease Company van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal FlexLease Company steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FlexLease Company is echter voor eventuele (reken) fouten en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door FlexLease Company bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. FlexLease Company is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen van derden te aanvaarden.
 7. FlexLease Company is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient het advies hierop zelf door eigen in te schakelen experts te laten toetsen.
 8. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij FlexLease Company binnen één maand nadat diegene aanspraak maakt, bekend was, of redelijke wijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.
 9. Indien een beroep van FlexLease Company op het bepaalde onder artikel 6 lid 5 van onderhavige voorwaarden in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder artikel 6 lid 4 van onderhavige voorwaarden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van FlexLease Company.
 10. Opdrachtgever vrijwaart FlexLease Company voor het door haar gegeven advies en de keuze voor de leasemaatschappij.

 

Artikel 7. Geheimhouding en bescherming (persoons) gegevens.

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door opdrachtgever aan FlexLease Company verstrekte (persoons) gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 3. Door FlexLease Company verzamelde en verwerkte (persoons) gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen FlexLease Company en opdrachtgever gesloten overeenkomst of indien FlexLease Company volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en FlexLease Company zicht daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval FlexLease Company niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens opdrachtgever.
 4. Wanneer opdrachtgever een (online) aanvraag bij FlexLease Company indient en daarbij persoons- of bedrijfsgegevens verstrekt, stemt opdrachtgever er mee in dat FlexLease Company deze persoons- en bedrijfsgegevens opneemt in een database en deze gegevens gebruikt voor het versturen van relevante aanbiedingen en nieuwsbrieven aan opdrachtgever. Elke commerciële uiting en nieuwsbrief die door FlexLease Company aan opdrachtgever wordt verstuurd, bevat een link waarmee opdrachtgever zich voor toekomstige berichtgeving kan afmelden.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle door FlexLease Company gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de opdrachtgever en FlexLease Company zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost. Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, zullen alle geschillen uitsluitend worden beslecht door de gevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van FlexLease Company, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

 

FlexLease Company is statutair gevestigd te Nibbixwoud en ingeschreven
bij de Kamer van koophandel Nederland onder nummer 72660619.