Disclaimer

 Voor alle op deze website genoemde bedragen geldt het volgende:

  • Bedragen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, indien niet anders vermeld.
  • Alle genoemde bedragen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
  • Eventuele vormgevingsfouten kunnen voorkomen.
  • Aanbiedingen gelden, zolang de voorraad strekt.
  • De getoonde foto’s/illustraties kunnen afwijken van de gekozen uitvoering.

Aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij FlexLease Company en zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

Aansprakelijkheid

 Een bezoek aan de website kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens worden opgeslagen. In de privacyverklaring van FlexLease Company staat vermeld hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. FlexLease Company kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, hetzij direct/hetzij indirect, of gevolgschade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website genoemde informatie. FlexLease Company is nimmer aansprakelijk voor vermeldingen van buitenstaanders op de openbaren/gesponsorde delen van deze website. FlexLease Company houdt zich dan ook het recht voor vermeldingen van buitenstaanders te verwijderen en/of niet te plaatsen op deze website. Links naar externe websites zijn alleen bedoeld voor aanvullende informatie. FlexLease Company is nimmer aansprakelijk voor de inhoud c.q. het privacy beleid van externe websites.

Intellectueel eigendom en licenties

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan FlexLease Company. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van FlexLease Company.

Wet bescherming persoonsgegevens

Indien u in het kader van de dienstverlening van FlexLease Company persoonsgegevens verstrekt, worden deze door FlexLease Company vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt FlexLease Company in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op de inhoud van de website flexleasecompany.nl.